Eigendom van de site

Eigendom van de site – akkoord met de gebruiksvoorwaarden

Deze gebruiksvoorwaarden (de "Gebruiksvoorwaarden") zijn van toepassing op gebruikers die zich bevinden in het Verenigd Koninkrijk (VK) en de Europese Economische Ruimte (EER) en die toegang hebben tot de SquareTrade-website die zich bevindt op www.squaretrade.eu en alle bijbehorende sites gelinkt aan www.squaretrade.eu door SquareTrade, haar dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen, met inbegrip van www.squaretrade.com en alle andere SquareTrade sites over de hele wereld (gezamenlijk, de "Site"). De Website is eigendom van SquareTrade, Inc. ("SquareTrade") en haar licentiegevers. Wij raden u aan een kopie van deze Gebruiksvoorwaarden te downloaden en op te slaan voor uw toekomstig gebruik. DOOR DE SITE TE GEBRUIKEN, GAAT U AKKOORD MET DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN; ALS U NIET AKKOORD GAAT, GEBRUIK DE SITE DAN NIET.
SquareTrade behoudt zich het recht voor op elk gewenst moment, naar eigen goeddunken, delen van deze Gebruiksvoorwaarden te wijzigen, aan te passen, aan te vullen of te verwijderen. Het is uw verantwoordelijkheid regelmatig te controleren of er wijzigingen zijn aangebracht aan deze gebruiksvoorwaarden. Wanneer u de Site blijft gebruiken na de publicatie van wijzigingen, betekent dit dat u de wijzigingen aanvaardt en ermee instemt. Zolang u zich aan deze Gebruiksvoorwaarden houdt, verleent SquareTrade u een persoonlijk, niet-exclusief, niet-overdraagbaar, beperkt voorrecht om de Site te betreden en te gebruiken.
 

 1. Gebruik van inhoud op de site

  Alle tekst, grafische voorstellingen, gebruikersinterfaces, visuele interfaces, foto's, handelsmerken, logo's, geluiden, muziek, kunstwerken en computercode (gezamenlijk "Inhoud"), met inbegrip van maar niet beperkt tot het ontwerp, de structuur, de selectie, de coördinatie, de uitdrukking, de "look and feel" en de ordening van dergelijke Inhoud, op de Site is eigendom van, wordt gecontroleerd of is in licentie gegeven door of aan SquareTrade, en wordt beschermd door handelsimago, auteursrecht, octrooi- en handelsmerkwetten, en diverse andere intellectuele eigendomsrechten en wetten inzake oneerlijke concurrentie.
  Behalve indien uitdrukkelijk bepaald in deze Gebruiksvoorwaarden, mag geen enkel deel van de Site en niets van de Inhoud worden gekopieerd, gereproduceerd, opnieuw gepubliceerd, geüpload, gepost, openbaar weergegeven, gecodeerd, vertaald, verzonden of gedistribueerd op welke wijze dan ook (inclusief "mirroring") naar enige andere computer, server, website of ander medium voor publicatie of distributie of voor enige commerciële onderneming, zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van SquareTrade.


   

 2. Beoordelingen, commentaar, mededelingen en andere inhoud

  U kunt opmerkingen indienen en andere inhoud verstrekken zolang de inhoud niet obsceen, illegaal, bedreigend of lasterlijk is en zolang de inhoud de privacy niet schendt of geen inbreuk maakt op de intellectuele eigendom of andere rechten van derden. Verder mag dergelijke inhoud geen virussen, massamailings, kettingbrieven of enige vorm van "spam" bevatten. U mag geen vals e-mailadres gebruiken, u uitgeven voor een andere persoon of entiteit, of op een andere manier misleiden over de oorsprong van de informatie.
  Door het indienen van informatie verleent u SquareTrade een niet-exclusief, royaltyvrij, eeuwigdurend, onherroepelijk, wereldwijd en volledig sublicentieerbaar recht om dergelijke inhoud te reproduceren, te gebruiken, te wijzigen, te publiceren, aan te passen, te vertalen, er afgeleide werken van te maken, te distribueren en weer te geven over de hele wereld in alle media. Door informatie in te dienen verklaart en garandeert u ook dat de inhoud juist is; dat u eigenaar bent van of toestemming hebt om de inhoud die u indient te gebruiken; en dat het gebruik van de inhoud geen schade zal toebrengen aan een persoon of entiteit. 
  U geeft SquareTrade ook het recht om u te contacteren in verband met haar producten en diensten. U kunt zich te allen tijde voor dergelijk contact afmelden door 00 44 (0) 20 3514 2354.
  Indien u een consument bent, zijn de volgende secties op u van toepassing in plaats van de hierboven vermelde secties. 
  U mag opmerkingen indienen of andere commentaar geven op voorwaarde dat de inhoud: (1) niet obsceen, illegaal, bedreigend of lasterlijk is (wat betekent dat het ten onrechte de goede reputatie van een andere partij kan schaden); (2) geen inbreuk maakt op de privacy of de intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van een derde partij schendt; (3) geen virussen bevat, geen massamailing, kettingbrief of enige andere vorm van "spam" is; (4) geen schade zal toebrengen aan een persoon; en (5) accuraat en origineel is, uw eigendom is of u toestemming heeft om het aan ons voor te leggen. U mag ook geen vals e-mailadres gebruiken, u uitgeven voor een andere persoon of entiteit of ons op een andere manier misleiden. 
  Door het inzenden van content verleent u Square Trade een niet-exclusief (d.w.z. u kunt de rechten aan iemand anders verlenen), royalty-vrij (d.w.z. gratis) eeuwigdurend (d.w.z. de rechten duren eeuwig) recht om deze content overal ter wereld te publiceren, te delen, te plaatsen, te reproduceren, te gebruiken (met inbegrip van het creëren van andere content), te wijzigen, aan te passen, te vertalen, te distribueren en weer te geven in elk type media (met inbegrip van, maar niet beperkt tot websites, apps, social media-platforms, augmented of virtual reality-platforms, metaverse-omgevingen, buitenreclame, bioscoop, drukwerk, radio, televisie en elk ander type media dat nu of in de toekomst kan bestaan) met als doel SquareTrade te promoten.
  Als u een recensie indient, geeft u ons toestemming om de recensie te gebruiken in overeenstemming met de hierboven uiteengezette licentie. 


   

 3. Andere voorwaarden en bepalingen

  In deze Gebruiksvoorwaarden wordt verwezen naar de aanvullende voorwaarden, die ook van toepassing zijn op uw gebruik van onze Site:
  Ons privacybeleid/cookiebeleid 
  Er kunnen aanvullende voorwaarden van toepassing zijn op uw gebruik van de Site wanneer wij specifieke activiteiten of diensten uitvoeren, met inbegrip van maar niet beperkt tot prijsvragen, promoties of andere soortgelijke functies, en u zult worden voorzien van een exemplaar van dergelijke voorwaarden die van toepassing kunnen zijn op dergelijke activiteit. U dient niet deel te nemen aan deze activiteiten indien u niet akkoord gaat met deze andere bepalingen en voorwaarden. Als er een conflict is tussen deze Gebruiksvoorwaarden en de voorwaarden die zijn geplaatst voor of van toepassing zijn op een specifieke activiteit of dienst, zijn de aanvullende voorwaarden voor de activiteit of dienst van toepassing met betrekking tot uw gebruik van dat deel van de Site of de specifieke dienst.

  SquareTrade's verplichtingen, indien van toepassing, met betrekking tot haar producten en diensten worden uitsluitend beheerst door de overeenkomsten op grond waarvan ze worden geleverd, en niets op deze site mag worden geïnterpreteerd als een wijziging van dergelijke overeenkomsten.
  Voor toegang tot de algemene voorwaarden van SquareTrade's verzekeringspolis, zie hier.

  SquareTrade kan te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aanbrengen aan producten of diensten die op de Site worden aangeboden, of aan de geldende prijzen voor dergelijke producten of diensten. De materialen op de Site met betrekking tot producten en diensten kunnen verouderd zijn, en SquareTrade verplicht zich er niet toe de materialen op de Site met betrekking tot dergelijke producten en diensten bij te werken.


   

 4. Intellectuele eigendom van het materiaal op onze Site

  De Site en de inhoud van de Site zijn eigendom van SquareTrade of haar leveranciers en worden beschermd door auteursrechtwetten en internationale verdragsbepalingen. De compilatie, organisatie en weergave van de inhoud, evenals alle software en uitvindingen gebruikt op en in verband met deze site zijn het exclusieve eigendom van SquareTrade. SquareTrade behoudt zich alle rechten voor op de Site en de inhoud ervan die niet specifiek zijn toegekend in enige overeenkomst met SquareTrade of in de Gebruiksvoorwaarden.
  SquareTrade respecteert het intellectuele eigendom van anderen. Als u van mening bent dat uw werk is gekopieerd op een manier die een inbreuk op het auteursrecht inhoudt, neem dan contact met ons op via legal@squaretrade.com.
  SQUARETRADE en andere merken aangeduid op onze site zijn geregistreerde handelsmerken van SquareTrade. Andere SquareTrade merken, afbeeldingen, logo's, paginaheaders, knopiconen, scripts vermeld op de Site zijn SquareTrade's dienstmerken, handelsmerken en handelsimago en zijn het enige en exclusieve eigendom van SquareTrade. SquareTrade's dienstmerken, handelsmerken en handelsimago mogen niet worden gebruikt op een manier die verwarring kan veroorzaken bij de consument, op een manier die SquareTrade kleineert of in diskrediet brengt en in verband met een dienst of product dat niet wordt gesponsord, onderschreven of geproduceerd door SquareTrade. Alle andere handelsmerken die geen eigendom zijn van SquareTrade en die op deze site verschijnen, zijn eigendom van hun respectieve eigenaars, die al dan niet verbonden zijn met, of gesponsord worden door SquareTrade.


   

 5. Accounts, wachtwoorden en beveiliging

  Voor bepaalde functies of diensten die op of via de Site worden aangeboden, kan het nodig zijn dat u een account opent. U bent volledig verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van de informatie die u voor uw account hebt, inclusief uw wachtwoord, en voor alle activiteiten die onder uw account plaatsvinden als gevolg van uw nalatigheid om deze informatie veilig en vertrouwelijk te houden. U gaat ermee akkoord SquareTrade onmiddellijk op de hoogte te stellen van enig ongeoorloofd gebruik van uw account of wachtwoord, of enige andere inbreuk op de beveiliging. U kunt aansprakelijk worden gesteld voor verliezen die SquareTrade of een andere gebruiker van of bezoeker aan de Site lijdt doordat iemand anders uw ID, wachtwoord of rekening gebruikt als gevolg van uw nalatigheid om uw rekeninginformatie veilig en vertrouwelijk te houden.
  U mag de ID, het wachtwoord of de account van iemand anders op geen enkel moment gebruiken zonder de uitdrukkelijke toestemming en toestemming van de houder van die ID, wachtwoord of account. SquareTrade kan en zal niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies of schade die voortvloeit uit uw niet-naleving van deze verplichtingen.


   

 6. Privacyverklaringen

  SquareTrade is toegewijd aan het handhaven van de privacy van alle personen die toegang hebben tot de website en diensten van SquareTrade. U kunt ons privacybeleid hier bekijken.
  Wij kunnen cookies of soortgelijke technologieën gebruiken om bepaalde soorten informatie op te slaan telkens wanneer u de Site gebruikt. U kunt meer te weten komen over hoe wij cookies en andere soortgelijke technologieën gebruiken in ons privacybeleid. U kunt ons privacybeleid hier bekijken.


   

 7. Links naar andere sites en naar de SquareTrade-site

  Deze Site kan links bevatten naar andere onafhankelijke websites van derden ("Gelinkte Sites"). Deze Gelinkte Sites worden uitsluitend voor het gemak van onze bezoekers ter beschikking gesteld. Dergelijke Gelinkte Sites vallen niet onder de controle van SquareTrade, en SquareTrade is niet verantwoordelijk voor en onderschrijft de inhoud van dergelijke Gelinkte Sites niet, met inbegrip van enige informatie of materialen die op dergelijke Gelinkte Sites zijn opgenomen. Gelinkte sites kunnen hun eigen gebruiksvoorwaarden, privacybeleid en cookiebeleid hebben. U dient uw eigen, onafhankelijke oordeel te vormen over uw interactie met deze Gelinkte Sites.

   


   

 8. Overtreding van deze gebruiksvoorwaarden

  SquareTrade kan alle informatie die we over u hebben (inclusief uw identiteit) openbaar maken als we bepalen dat een dergelijke openbaarmaking noodzakelijk is in verband met een onderzoek of klacht met betrekking tot uw gebruik van de Site, of om iemand te identificeren, te contacteren of gerechtelijke stappen te ondernemen tegen iemand die mogelijk schade toebrengt aan of interfereert met (opzettelijk of onopzettelijk) de rechten of het eigendom van SquareTrade, of de rechten of het eigendom van bezoekers of gebruikers van de Site, inclusief klanten van SquareTrade. SquareTrade behoudt zich het recht voor om te allen tijde alle informatie openbaar te maken die SquareTrade noodzakelijk acht om te voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving, juridische procedures of verzoeken van overheidswege. SquareTrade kan uw informatie ook openbaar maken wanneer SquareTrade bepaalt dat de toepasselijke wetgeving dergelijke openbaarmaking vereist of toestaat, met inbegrip van het uitwisselen van informatie met andere bedrijven en organisaties voor fraudebeschermingsdoeleinden.
  U erkent en gaat ermee akkoord dat SquareTrade elke overdracht of communicatie door u met SquareTrade via de Site of enige dienst die wordt aangeboden op of via de Site kan bewaren, en ook dergelijke gegevens kan openbaren indien daartoe verplicht door de wet of SquareTrade bepaalt dat een dergelijke bewaring of openbaarmaking redelijkerwijs noodzakelijk is om (1) te voldoen aan een juridisch proces, (2) deze Gebruiksvoorwaarden af te dwingen, (3) te reageren op claims dat dergelijke gegevens de rechten van anderen schenden, of (4) de rechten, eigendommen of persoonlijke veiligheid van SquareTrade, haar werknemers, gebruikers van of bezoekers aan de Site, en het publiek te beschermen.
  U gaat ermee akkoord dat SquareTrade, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, uw toegang tot de Site kan beëindigen en/of uw toekomstige toegang tot de Site kan blokkeren als we vaststellen dat u deze Gebruiksvoorwaarden of andere overeenkomsten of richtlijnen die mogelijk verband houden met uw gebruik van de Site hebt geschonden. Als u een consument bent en geen toegang hebt tot de Site om een claim in te dienen, moet u het telefoonnummer gebruiken dat in uw polisvoorwaarden staat om een claim in te dienen. 
  U gaat er ook mee akkoord dat elke schending door u van deze Gebruiksvoorwaarden een onwettige en oneerlijke handelspraktijk zal vormen en onherstelbare schade zal toebrengen aan SquareTrade, waarvoor een geldelijke schadevergoeding ontoereikend zou zijn, en u stemt ermee in dat SquareTrade een gerechtelijk bevel of billijke voorziening verkrijgt die SquareTrade in dergelijke omstandigheden noodzakelijk of passend acht. Deze rechtsmiddelen zijn in aanvulling op alle andere rechtsmiddelen die SquareTrade kan hebben in rechte of in billijkheid.  Dit onderdeel is niet van toepassing op consumenten.

  U gaat ermee akkoord dat SquareTrade, naar eigen goeddunken (of, indien u een consument bent, waar strikt noodzakelijk) en zonder voorafgaande kennisgeving, uw toegang tot de Site kan beëindigen, om welke reden dan ook, waaronder (maar niet beperkt tot) (1) verzoeken van wetshandhavings- of andere overheidsinstanties, (2) een verzoek van u (zelf geïnitieerde accountverwijderingen), (3) stopzetting of materiële wijziging van de Site of enige dienst die op of via de Site wordt aangeboden, of (4) onverwachte technische kwesties of problemen. Wij zullen alles doen wat redelijkerwijs mogelijk is om onze Site te herstellen voor consumenten die op enig moment een claim willen indienen. 

  Als SquareTrade gerechtelijke stappen tegen u onderneemt als gevolg van uw schending van deze Gebruiksvoorwaarden, heeft SquareTrade het recht om alle redelijke juridische kosten en honoraria van een dergelijke actie op u te verhalen, en u stemt ermee in deze te betalen, naast enige andere aan SquareTrade toegekende tegemoetkoming. U gaat ermee akkoord dat SquareTrade niet aansprakelijk is jegens u of enige derde partij voor de beëindiging van uw toegang tot de site als gevolg van enige schending van deze gebruiksvoorwaarden. Dit onderdeel is niet van toepassing op consumenten. 
   


   

 9. Ongeldig waar verboden

  SquareTrade beheert en exploiteert de www.squaretrade.eu en www.squaretrade.com sites vanuit haar locaties in San Francisco, California USA, Birkirkara, Malta en Londen, VK en vanuit alle locaties waar zij actief is in de gehele EER. Hoewel de Site wereldwijd toegankelijk is, zijn niet alle functies, producten of diensten die via of op de Site worden besproken, vermeld, verstrekt of aangeboden, beschikbaar voor alle personen of op alle geografische locaties, of geschikt of beschikbaar voor gebruik buiten de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en de EER. 
  SquareTrade behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, de levering en de hoeveelheid van een functie, product of dienst aan een persoon of geografisch gebied te beperken. Elk aanbod voor een functie, product of dienst dat op de Site wordt gedaan, is nietig waar verboden. Dit onderdeel is niet van toepassing op consumenten. 
  Als u ervoor kiest om de Site van buiten de EER te bezoeken, doet u dit op eigen initiatief en bent u als enige verantwoordelijk voor het naleven van de toepasselijke lokale wetgeving.


   

 10. Diversen

  U mag geen Content of enige kopie of aanpassing van dergelijke Content, of enig product of dienst aangeboden op de Site, gebruiken of exporteren of herexporteren in strijd met enige toepasselijke wet- of regelgeving, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, exportwetten en -regelgeving van de Verenigde Staten. Dit onderdeel is niet van toepassing op consumenten.

  Indien enige bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden door een bevoegde rechtbank of ander rechtscollege ongeldig of niet-afdwingbaar wordt verklaard, zal deze bepaling voor zover nodig worden beperkt of geëlimineerd en worden vervangen door een geldige bepaling die de bedoeling van deze Gebruiksvoorwaarden het best weergeeft, zodat deze Gebruiksvoorwaarden volledig van kracht en van kracht blijven. 
  Deze Gebruiksvoorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen u en SquareTrade met betrekking tot uw gebruik van de Site, en alle andere schriftelijke of mondelinge overeenkomsten of afspraken die eerder bestonden tussen u en SquareTrade met betrekking tot dergelijk gebruik worden hierbij vervangen en geannuleerd. 
  Het niet aandringen op of afdwingen door SquareTrade van strikte naleving van deze Gebruiksvoorwaarden zal niet worden opgevat als een verklaring van afstand door SquareTrade van enige bepaling of enig recht dat zij heeft om deze Gebruiksvoorwaarden af te dwingen, noch zal enig verloop van gedrag tussen SquareTrade en u of enige andere partij worden geacht enige bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden te wijzigen. Deze gebruiksvoorwaarden mogen niet worden geïnterpreteerd of opgevat als het toekennen van rechten of rechtsmiddelen aan derden.

  Deze Site biedt toegang tot informatie en gegevens met betrekking tot producten en/of diensten die in een aantal internationale rechtsgebieden worden geleverd.  De Site kan dus verwijzingen of kruisverwijzingen bevatten naar SquareTrade-diensten die niet van toepassing zijn in uw land. Een dergelijke verwijzing impliceert niet dat SquareTrade van plan is dergelijke producten, programma's of diensten in uw rechtsgebied aan te bieden. 


   

 11. Disclaimer

  Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, sluiten wij alle voorwaarden, garanties, verklaringen of andere voorwaarden uit die van toepassing kunnen zijn op onze Site of de inhoud ervan, hetzij uitdrukkelijk of impliciet. Wij verstrekken de Site (inclusief alle informatie om een claim in te dienen) met redelijke vakkundigheid en zorg. Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele onderbrekingen, technische storingen of fouten die u kunt ondervinden tijdens het bezoeken van onze Site buiten onze redelijke controle. Als u onderbrekingen of fouten ondervindt, moet u proberen op een later tijdstip toegang te krijgen tot de Site of het telefoonnummer gebruiken dat in uw polisvoorwaarden is vermeld als u een claim probeert in te dienen.  
  In elk geval, voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, zal onze maximale aansprakelijkheid jegens u beperkt zijn tot £100 (honderd pond) of het equivalent daarvan in uw lokale valuta van tijd tot tijd. Wij sluiten onze aansprakelijkheid jegens u niet uit of beperken deze op geen enkele wijze indien dit onwettig zou zijn. Dit omvat aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door onze nalatigheid of de nalatigheid van onze werknemers, agenten of onderaannemers en voor fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken. 


   

 12. Toepasselijk recht; geschillenbeslechting

  U stemt ermee in dat alle aangelegenheden met betrekking tot uw toegang tot of gebruik van de Site en deze Gebruiksvoorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wet van het land waarvan u ingezetene bent. Indien er een juridisch geschil ontstaat, komen u en wij beiden overeen dat de gerechtelijke procedure zal plaatsvinden voor de rechtbanken van het land waarvan u ingezetene bent. Elke claim onder deze Gebruiksvoorwaarden moet worden ingediend binnen één (1) jaar nadat de oorzaak van de actie zich voordoet, of een dergelijke claim of oorzaak van actie wordt uitgesloten. Vorderingen uit hoofde van de afzonderlijke aankoopvoorwaarden voor goederen en diensten vallen niet onder deze beperking. Er kan geen terugbetaling worden gevraagd of ontvangen voor andere schade dan contante uitgaven, behalve dat de winnende partij recht zal hebben op kosten en redelijke gerechtskosten. In geval van onenigheid of geschil tussen SquareTrade en u voortvloeiend uit of in verband met uw gebruik van de Site, zullen de partijen trachten, snel en in goed vertrouwen, een dergelijk geschil op te lossen. Indien wij niet in staat zijn een dergelijk geschil binnen een redelijke termijn (niet meer dan dertig (30) dagen) op te lossen, kunnen beide partijen het geschil voorleggen voor bemiddeling. Indien het geschil niet via bemiddeling kan worden opgelost, staat het de partijen vrij alle rechten en rechtsmiddelen aan te wenden waarover zij uit hoofde van de toepasselijke wetgeving beschikken.

 13. Contactinformatie

  Als u vragen heeft over deze Gebruiksvoorwaarden, kunt u contact opnemen met SquareTrade op legal@squaretrade.com of schriftelijk op 2nd Floor, 5 Golden Square, London W1F 9BS, Verenigd Koninkrijk of Vision Exchange Building, Territorials Street, Zone 1, Central Business District, Birkirkara Cbd1070, Malta.
  Laatst bijgewerkt augustus 2022