Privacybeleid

SquareTrade Europe Limited en SquareTrade Europe B.V. Privacybeleid

 

SquareTrade Europe Limited, 9, Pope Urbanus VIII Street, Malta , Birkirkara , BKR1425, Malta  en SquareTrade Europe B.V, Avenue du Port 86C (box 204), 1000 Brussels, Belgïe, ("wij", "ons" of "SquareTrade") zet zich in voor het beschermen en respecteren van de privacy van klanten van SquareTrade.


Deze mededeling beschrijft de basis waarop uw persoonsgegevens door ons worden verwerkt. Lees het volgende zorgvuldig door om onze opvattingen en praktijken met betrekking tot uw persoonsgegevens en de manier waarop wij deze zullen behandelen te begrijpen.
SquareTrade zal uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de EU Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679, of een van haar nationaal equivalente wetgeving (gezamenlijk "AVGB"). Voor de toepassing van de AVGB is SquareTrade (i) een gezamenlijke gegevensbeheerder met alle bedrijven via welke SquareTrade optreedt als tussenpersoon voor verzekeringen in de EU en (ii) een gegevensverwerker voor alle bedrijven namens wie SquareTrade verzekeringen beheert.
In overeenstemming met artikel 27 van de AVGB heeft SquareTrade SquareTrade Limited, 2nd Floor, 5 Golden Square, Soho, London, W1F 9BS ("STL") aangewezen als haar vertegenwoordiger binnen het Verenigd Koninkrijk en SquareTrade machtigt STL om naast of in plaats van SquareTrade te worden aangesproken door met name de betrokken Commissaris voor informatie en de personen op wie de gegevens betrekking hebben over alle kwesties met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, teneinde de naleving van de AVGB te waarborgen.
Als u vragen hebt over deze privacyverklaring, of contact wilt opnemen met SquareTrade in verband met uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met SquareTrade via: privacy@squaretrade.com.

1.    Welke informatie verwerken wij over u?

Wij verzamelen en verwerken de volgende persoonsgegevens van u, als gevolg van uw interactie met onze websites www.squaretrade.fi, www.squaretrade.at, www.squaretrade.se, www.squaretrade.es, www.squaretrade.pt, www.squaretrade.dk, www.squaretrade.de, www.squaretrade.no, www.squaretrade.be, www.squaretrade.lu en www.squaretrade.nl ("onze sites") of zoals hieronder anders beschreven.

Informatie die u ons verstrekt
 

Wij verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens wanneer u de volgende activiteiten uitvoert:

 • Uw claim registreren
 • Inloggen op uw account
 • Interesse tonen in onze producten of diensten, deze kopen en/of vernieuwen of upgraden
 • Informatie aanvragen
 • Ons opmerkingen of vragen sturen
 • Onze websites of onze toepassingen op sites of platforms van derden te gebruiken
 • De persoonsgegevens die u kunt verstrekken door het uitvoeren van bovenstaande activiteiten, en die wij kunnen verzamelen en verwerken, omvatten uw:
 • Naam
 • Land van verblijf
 • Geboortedatum
 • E-mailadres
 • Gebruikersnaam en wachtwoord van de account
 • Woon- en factuuradressen
 • Telefoon nummer(s), inclusief van mobiele telefoon 
 • Betalingsinformatie
 • IMEI van mobiele telefoons
 • Inhoud van het bericht, zoals opmerkingen of vragen
 • Informatie over uw identiteit zoals een kopie van uw identiteitsbewijs en een foto van u


Informatie die wij over u genereren of verzamelen
Wanneer u een product van ons koopt, een claim indient (inclusief interactie met de klantenservice per telefoon en/of e-mail) en/of onze site gebruikt, verzamelen en genereren wij informatie over u, waaronder:

 • uw relatie met ons en de producten en diensten die u van ons hebt gekocht en hun verlengingsstatus
 • uw schadeverleden
 • informatie over de risicobeoordeling
 • informatie over verkoop en marketing
 • informatie die wij gebruiken om u te identificeren en te verifiëren en/of om fraude te voorkomen en op te sporen
 • informatie die we nodig hebben om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen

Voor elk van uw bezoeken aan onze sites verzamelen wij automatisch de volgende informatie:

 • technische informatie, waaronder het internet protocol (IP)-adres dat wordt gebruikt om uw computer met het internet te verbinden, uw inloggegevens, browsertype en -versie, instelling van de tijdzone, types en versies van browser plug-ins, besturingssysteem en platform; en
 • informatie over uw bezoek, waaronder de volledige Uniform Resource Locators (URL), clickstream naar, via en van onze site (inclusief datum en tijd), producten of diensten die u hebt bekeken of gezocht, responstijden van pagina's, downloadfouten, duur van bezoeken aan bepaalde pagina's, informatie over pagina-interactie (zoals scrollen, klikken en mouse-overs), methoden die zijn gebruikt om weg te bladeren van de pagina, en elk telefoonnummer dat is gebruikt om onze klantenservicenummers te bellen.

Informatie uit externe bronnen

Wij kunnen informatie verkrijgen van derden, zoals fraudepreventiebureaus en "ken-uw-klant"-dienstverleners om fraude te voorkomen en te beheren en onze wettelijke verplichtingen na te komen.  Indien er een schriftelijke gezamenlijke of medecontroleursovereenkomst bestaat, kunnen wij informatie verkrijgen van gezamenlijke of medecontroleurs.
 

2.   Welke cookies gebruiken we?

Onze site gebruikt cookies om u te onderscheiden van andere gebruikers van onze site. Dit helpt ons om u een goede ervaring te bieden wanneer u op onze site surft en stelt ons ook in staat om onze site te verbeteren.
Een cookie is een klein bestand met letters en cijfers dat wij opslaan op uw browser of de harde schijf van uw computer. Telkens wanneer u terugkeert naar onze site, haalt de browser de cookie op en stuurt deze naar de server van de site.


Wij gebruiken de volgende cookies op onze site:

 • Strikt noodzakelijke cookies - dit zijn cookies die nodig zijn voor de werking van onze site. Ze omvatten bijvoorbeeld cookies die u in staat stellen in te loggen op beveiligde delen van onze site.

 • Analytische/prestatiecookies - hiermee kunnen wij het aantal bezoekers herkennen en tellen en zien hoe bezoekers zich op onze site bewegen wanneer zij deze gebruiken. Dit helpt ons de werking van de site te verbeteren, bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat gebruikers gemakkelijk vinden wat ze zoeken, of door te zien welke versies van onze site het beste werken.

 • Functionele cookies - deze worden gebruikt om u te herkennen wanneer u terugkeert naar onze site. Hierdoor kunnen wij onze inhoud voor u personaliseren en uw voorkeuren onthouden.

U kunt niet-essentiële cookies weigeren door op 'weigeren' te klikken op onze banner voor cookietoestemming.
U kunt cookies blokkeren door de instelling van uw browser te activeren waarmee u het plaatsen van alle of sommige cookies kunt weigeren. Als u echter uw browserinstellingen gebruikt om alle cookies (inclusief essentiële cookies) te blokkeren, is het mogelijk dat u geen toegang krijgt tot (delen van) onze site.


Met uitzondering van strikt noodzakelijke en functionele cookies vervallen alle cookies na 30 dagen.
 

3. Wat zijn onze rechtsgronden voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

 

Met betrekking tot uw persoonsgegevens die wij verwerken in verband met producten of diensten die wij u aanbieden en/of het nakomen van enige verplichting jegens u, verwerken wij die persoonsgegevens op basis van de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent, of om op uw verzoek stappen te ondernemen voorafgaand aan het aangaan van een dergelijke overeenkomst.
Met betrekking tot andere van uw persoonsgegevens die wij verwerken in verband met een interactie die u aangaat met een van onze sites, zullen wij die persoonsgegevens verwerken op basis van onze legitieme belangen bij het beschikbaar stellen van onze diensten aan u via onze sites, en het bereiken van onze gerelateerde zakelijke doelstellingen, waaronder identiteitscontrole en fraudepreventie.
Wij kunnen uw persoonsgegevens ook verwerken om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen.
 

4.    Hoe gebruiken wij uw persoonlijke gegevens?

Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens die wij over u hebben op de volgende manieren.
Informatie die u ons geeft
We zullen deze informatie gebruiken om:

 • producten en diensten aanbieden en leveren 
 • u relevante informatie te sturen, waaronder bevestigingen, facturen, technische kennisgevingen, updates, beveiligingswaarschuwingen en ondersteunende en administratieve berichten
 • uw opmerkingen en vragen beantwoorden en klantenservice verlenen
 • stappen ondernemen om eventuele problemen die u bij ons kenbaar maakt aan te pakken
 • onze websites te beheren en te verbeteren
 • uw identiteit verifiëren en fraude voorkomen
 • voldoen aan onze wettelijke verplichtingen
 • u informatie verstrekken over onze andere diensten 

Informatie die wij over u genereren of verzamelen
Wij zullen deze informatie gebruiken zoals hierboven uiteengezet, en:

 • om onze verplichtingen jegens u na te komen
 • om onze sites te verbeteren en ervoor te zorgen dat de inhoud op de meest effectieve manier wordt gepresenteerd voor u en het apparaat van waaruit u de inhoud bekijkt
 • als onderdeel van onze inspanningen om onze sites veilig en beveiligd te houden
 • om u in staat te stellen deel te nemen aan functies van onze dienst, wanneer u daarvoor kiest
 • om onze sites te beheren en voor interne activiteiten, waaronder probleemoplossing, gegevensanalyse, testen, onderzoek, statistische en enquêtedoeleinden
 • om uw identiteit verifiëren en fraude voorkomen
 • om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen

5.    Met wie kunnen wij uw persoonsgegevens delen?

Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met:

 • onze verzekeraars, externe verkopers, consultants en andere dienstverleners die voor of namens ons werken en toegang tot uw persoonsgegevens nodig hebben om hun diensten aan ons te verlenen en bepaalde functies namens ons uit te voeren. Deze derden hebben alleen toegang tot uw gegevens om deze diensten of taken namens ons uit te voeren;
 • onze moedermaatschappij, dochterondernemingen, joint ventures of andere bedrijven onder gemeenschappelijke controle met ons ("Verwante Bedrijven") voor interne administratie en beheer, levering van onze diensten, interne analyse, gegevensbeheer en technische ondersteuning. Wanneer wij informatie delen met onze verbonden ondernemingen, eisen wij dat zij deze privacyverklaring naleven; dienstverleners die ons helpen met identiteitsverificatie of fraudecontroles;
 • derden in verband met een fusie, financiering, overname of ontbinding, transactie of procedure die de verkoop, overdracht, afstoting of openbaarmaking van alle of een deel van onze activiteiten of activa aan een ander bedrijf inhoudt;
 • een andere partij als wij insolvent worden of anderszins onze activiteiten staken en deze derde partij zal dan uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met hun privacyverklaring;
 • verzekeraars om in bepaalde omstandigheden verzekeringen af te sluiten en claims en reparaties te behandelen;
 • andere partijen om juridische redenen, zoals openbare en overheidsinstanties om te reageren op een verzoek dat zij hebben, of andere juridische autoriteiten, professionals of rechtbanken om te voldoen aan gerechtelijke bevelen en andere juridische processen, beschikbare rechtsmiddelen na te streven, schade die wij kunnen oplopen te beperken, onze activiteiten te beschermen of de rechten, privacy, veiligheid of eigendom van onszelf, u en anderen te beschermen; en
 • onze verbonden ondernemingen en/of externe verkopers om u marketing te bieden, maar alleen als u toestemming hebt gegeven om dergelijke marketing van ons te ontvangen.
 • een mede- of gezamenlijke gegevensbeheerder om de dienstverlening aan u te vergemakkelijken of te verbeteren.  Om uw rechten te beschermen, zal een dergelijke uitwisseling onderworpen zijn aan een schriftelijke overeenkomst tussen ons en de mede- of gezamenlijke gegevensbeheerder.

6.    Naar waar dragen we uw persoonlijke gegevens over en waar slaan we ze op?

De door SquareTrade verzamelde persoonsgegevens kunnen worden opgeslagen of verwerkt in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk of in elk ander land waar SquareTrade of zijn gelieerde ondernemingen, dochterondernemingen of externe dienstverleners faciliteiten onderhouden. SquareTrade heeft de volgende beschermingsmechanismen ingesteld met betrekking tot de overdracht van uw persoonsgegevens naar landen buiten de EER die niet hetzelfde niveau van bescherming van persoonsgegevens bieden.

Standaard contractbepalingen

Wij hebben standaard contractuele clausules uitgevoerd die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie met betrekking tot de overdracht van uw persoonsgegevens aan SquareTrade, Inc., in de Verenigde Staten en SquareTrade Limited in het Verenigd Koninkrijk. Onder de AVGB treden SquareTrade, Inc. en SquareTrade Limited op als gegevensverwerkers met betrekking tot dergelijke overdrachten en treedt SquareTrade Europe Limited en SquareTrade Europe B.V op als gegevensbeheerder. Zowel wij, SquareTrade, Inc. als SquareTrade Limited zorgen ervoor dat wij standaard contractuele clausules gebruiken met elke verkoper die wij inschakelen in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens buiten de EU, het VK en/of de VS.

7.    Welke veiligheidsmaatregelen treffen we?

Vertrouwelijkheid en beveiliging van uw persoonsgegevens zijn voor ons zeer belangrijk. Wij hebben passende administratieve, technische en fysieke veiligheidsmaatregelen genomen om uw gegevens te beschermen tegen verlies, ongeoorloofde toegang, gebruik, wijziging of openbaarmaking, met inbegrip van het gebruik van encryptie en andere technologische waarborgen om de veiligheidsrisico's te beperken.
Wij zorgen ervoor dat wij gegevensbeschermingsovereenkomsten hebben met alle dienstverleners die wij inschakelen om aan uw verzoeken te voldoen, in overeenstemming met de AVGB.
Wij herzien ons interne veiligheidsbeleid en onze richtsnoeren van tijd tot tijd om rekening te houden met nieuwe technologie en methoden, het risico dat de verwerking met zich meebrengt en de aard van de beschermde gegevens. Wij beperken de toegang tot onze databanken met persoonsgegevens tot bevoegde personen met een gerechtvaardigde behoefte aan toegang tot dergelijke informatie en beperken de bewaartermijnen om gegevens niet langer te bewaren dan nodig is.
Alle persoonlijke gegevens die u ons verstrekt, worden opgeslagen op onze beveiligde servers. Helaas is de overdracht van informatie via het internet niet volledig veilig. Hoewel wij alle redelijke maatregelen nemen om uw persoonlijke gegevens te beschermen, kunnen wij de veiligheid van uw persoonlijke gegevens die naar onze site worden verzonden niet garanderen; elke overdracht is op eigen risico. Zodra wij uw informatie hebben ontvangen, zullen wij strikte procedures en veiligheidsvoorzieningen gebruiken om ongeoorloofde toegang te voorkomen.

8.    Welke rechten hebt u met betrekking tot uw persoonsgegevens?

U kunt de volgende rechten hebben met betrekking tot uw persoonsgegevens, voor zover toegestaan door de AVGB:

 • om eventuele onjuiste persoonsgegevens die wij over u hebben te corrigeren
 • om uw persoonsgegevens onder bepaalde omstandigheden te laten wissen
 • om de verwerking van uw persoonsgegevens te laten beperken wanneer u de juistheid ervan betwist, wanneer u van mening bent dat de verwerking ervan onwettig is, wanneer u anderszins bezwaar maakt tegen de verwerking ervan, of wanneer wij uw persoonsgegevens niet langer nodig hebben en u ze nodig hebt in verband met een rechtsvordering
 • om toegang tot uw persoonsgegevens, en het recht om kopieën van uw persoonsgegevens te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat en deze kopieën onder bepaalde omstandigheden over te dragen aan een andere voor de verwerking verantwoordelijke
 • om een klacht in te dienen bij uw nationale toezichthouder voor gegevensbescherming als u vindt dat uw persoonsgegevens niet in overeenstemming met de AVGB worden verwerkt.

Als u contact wilt opnemen met SquareTrade in verband met een van de rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens, neem dan contact op met SquareTrade via: privacy@squaretrade.com. Wij zullen uw identiteit moeten valideren voordat wij actie ondernemen met betrekking tot de uitoefening van uw bovengenoemde rechten.
Als u toestemming hebt gegeven om marketing van ons te ontvangen, kunt u ook de toestemming die u ons geeft om uw persoonsgegevens te verwerken, intrekken door een e-mail te sturen naar: privacy@squaretrade.com. Als u uw toestemming intrekt, stoppen wij met de verwerking van de betreffende persoonsgegevens, behalve voor zover wij andere gronden hebben voor de verwerking ervan onder de toepasselijke wetgeving.

9.    Zijn er risico's als ik vanaf de site naar sites van derden ga?

Onze sites kunnen van tijd tot tijd links bevatten naar en van andere websites of platforms.
Als u een link volgt naar, of iets deelt op, een van deze websites of platforms, houd er dan rekening mee dat zij hun eigen privacybeleid hebben, en dat wij geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid aanvaarden voor dit andere beleid. Controleer dit beleid voordat u persoonsgegevens verstrekt.

10.   Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Persoonsgegevens worden door SquareTrade niet langer bewaard dan nodig is om onze diensten te verlenen en/of onze verplichtingen uit hoofde van toepasselijke contracten met klanten en zakenpartners uit te voeren.

11.    Wijzigingen in onze privacyverklaring

Wij kunnen onze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen en zullen de datum van de verklaring aangeven door de "laatst bijgewerkte" datum hieronder te wijzigen. Wij zullen aanvullende kennisgevingen doen indien deze wijzigingen materieel zijn.


Laatst bijgewerkt Maart 2023